Busca tu Kin

Jaarverslag
Rode Magnetische Maan
26 juli 2006 - 25 juli 2007

Stichting voor de Wet van Tijd: Doelstellingen

De Stichting voor de Wet van Tijd werd in 2007 opgericht als een non-profit organisatie
toegewijd aan de promotie van de Dertien Manen/28-dagen kalender en verspreiding van
educatieve informatie betreffende de Wet van Tijd.
In het licht van de biosferische crisis en de behoefte van de mensheid terug te keren naar
de natuurlijke timing frequentie, is de Dertien Manen/28-dagen kalender aangeboden door
de Stichting voor de Wet van Tijd als een eerste stap naar het opnieuw vestigen van wereld
harmonie en universele vrede. Door de voorzienigheid van de Stichting, is het Planetair Artistiek
Netwerk, een wereldwijde vredesbeweging voor het veranderen naar de Dertien Manen/28-
dagen kalender, en is nu verspreid over meer dan 90 landen.
De Stichting ziet de kalender verandering als een noodzakelijk middel voor het opnieuw
formuleren van hoe mensen denken op het meest basale niveau – hun dagelijks timing
programma. Deze fundamentele verandering in denken – voorzien door Einstein als de meest
noodzakelijke stap die mensen kunnen nemen als zij een wereldcatastrofe willen vermijden – is
ook een vooruitgang in een nieuw stadium van wereld evolutie, de noösfeer.
De Stichting voor de Wet van Tijd is gesticht met als doel ondersteuning te geven in de biosfeernoösfeer
transitie. De missie van de Stichting voor de Wet van Tijd is zowel breed als uniek,
als voertuig voor het modelleren van de nieuwe standaard van tijd, voor ondersteunend
onderzoek naar de potentie van menselijke ontwikkeling, gesynchroniseerd met het aards
elektromagnetisch veld evenals voor het vestigen van een universeel vredesplan gebaseerd op
kennis van de Wet van Tijd. Haar doel is niets minder dan universele vrede tegen 2012 – het
“Omega Punt” van Teilhard de Chardin.
Om dit doel te bereiken werkt de Stichting in een breed gebied, door gebruik te maken van
verschillende middelen. Door zijn filosofie “tijd is kunst” en door promotie van de Dertien
Manen/28-dagen kalender, een perfect harmonische tijdstandaard, brengt de Stichting een grote
verschuiving in menselijke waarden en bewustzijn. Door naast de nieuwe harmonische timing
standaard het Roerich Vaandel van Vrede te promoten, moedigt de Stichting de activering van
dit unieke wereldwijde vredeverdrag (1935), en de waarden van vrede door cultuur aan. Het
hoogtepunt van het Dertien Manen kalender jaar is het jaarlijkse Dag Buiten Tijd wereldvrede
door cultuur festival die het laten wapperen van het Vaandel van Vrede ziet als een instrument
dat staat voor een nieuwe grenzeloze planetaire cultuur. In Brazilië alleen al, hebben meer
dan 80 steden het Vaandel van Vrede en dit jaarlijkse festival erkend als een officiële feestdag,
terwijl in Japan, de Dag Buiten Tijd erkend is als een teken voor terugkeer naar de waarden van
natuurlijke tijd en het traditionele concept van het festival als middel voor het inbedden van de
mens in de natuurlijke orde.
Het is echter van groot belang te begrijpen dat er op dit moment twee stichtingen voor de Wet
van Tijd bestaan. De ene is gesitueerd in Amerika, en zullen we voortaan de ‘Foundation’ of
de ‘Foundation for the Law of Time’ noemen; en de andere is gesitueerd in Nederland en zal
aangeduid worden als de ‘stichting’ of de ‘Stichting voor de Wet van Tijd.’
De Foundation is de enige officiele bron van alle educatie materiaal met betrekking tot de Wet
van Tijd. Alle andere bronnen zijn afleidingen hiervan, al dan niet erkend door de Foundation.
Mede hierom is in Nederland de Stichting voor de Wet van Tijd opgericht, om het werk van de
boodschapper van de nieuwe tijd te presenteren in zijn oorspronkelijke vorm, zonder enige
wijziging.
De Stichting is dus slechts een instrument voor de Foundation om zijn bereik te vergroten. De
Stichting voor de Wet van Tijd: Doelstelling
Stichting heeft als zodanig niet echt een vrije wil en bezit dus ook niet de illusie dat zij degene
is die de wijsheid in pacht heeft. Nee, de stichting beweegt zich uit vrije wil in de richting van
zelfloze dienstbaarheid aan het heilige plan zoals dit gebracht wordt door de avatar van tijd,
Valum Votan.

De Stichting voor de Wet van Tijd: Bestuur

Stef van Assema: Blauwe Solaire Aap
Rietje Sarfaty: Blauwe Galactische Adelaar
Mike Floris: Rode Magnetische Draak
Marian Sizoo: Witte Lunaire Tovenaar

De Stichting voor de Wet van Tijd: Organisatie

Het raad van Bestuur komt op vrage van de voorzitter bijeen op de dan afgesproken datum
en tijd. De voorzitter draagt de hoofdpunten van de agenda aan, dewelke kunnen worden
aangevuld door de rest van het bestuur.
Mochten er naar aanleiding van de vergadering beslissingen moeten worden genomen, dan vindt
er een stemming plaats. Over het algemeen geldt dat een beslissing wordt aanvaard bij een
consensus. Is het niet mogelijk tot een consensus te komen, dan krijgt het bestuur een gegeven
aantal dagen (richtlijn is 2 weken) om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Gebleken is, dat
consensus een zeer haalbare zaak is binnen de Stichting.
De penningmeester houdt de baten en de lasten in de peiling. Baten worden gegenereerd uit
verkoop van zelf geproduceerde educatie materialen, uit educatieve bijeenkomsten (workshops,
seminars etc.) en artistieke activiteiten van PAN UR - een gelieerde organisatie.
De secretaris registreert de conclusies en besluiten zoals die worden gegenereerd uit zowel
formele als informele vergaderingen, en werkt deze uit in het jaarverslag en eventueel
tussentijdse rapporten.
Het bestuurslid stabiliseert de belangrijkste activiteit van de Stichting voor het afgelopen jaar,
dat is, het aanleggen van een compleet lichaam van kennis in de vorm van vertaald educatie
materiaal. Ook was dit enige bestuurslid aanvankelijk belast met de taak de financiele donaties
aan de Foundation over te maken. Deze laatste taak zal in de toekomst worden uitgevoerd door
de penningmeester.

Stichting voor de Wet van Tijd: Innovaties

De stichting heeft een aantal belangrijke investeringen gedaan in het gebied van innovatie met
betrekking tot het produceren van educatie materiaal. Er is een nieuwe computer aangeschaft
en een semi professionele printer. Hiermee is het mogelijk in kleine oplages hoogwaardige
fullcolour prints te maken voor bijvoorbeeld de kaften van boeken en tools.

Stichting voor de Wet van Tijd: Huisvesting en Materialen

De stichting is gesitueerd in Nijmegen, in de woning van de voorzitter en penningmeester. De
meeste vergaderingen vinden ook hier plaats. Tevens functioneert de woning als opslag voor de
vele publicaties, zowel de uit Amerika geimporteerde materialen, als de zelf geproduceerde
materialen.
Tot vooralsnog functioneert dit goed, maar het bestuur staat niet afwijzend tegenover een
verandering in deze situatie, zie daarvoor het hoofdstuk beleidskeuze voor middellange termijn
‘leefgemeenschap.’

Stichting voor de Wet van Tijd: Financiën

De Stichting dankt zijn oprichting, inventaris en functioneren grotendeels aan donaties van de
bestuursleden zelf en donaties van PAN UR. Wij zijn hen zeer erkentelijk.
Meerdere malen zijn er sommen geld overgemaakt voor het verschepen van a: de Dreamspells,
b: Cosmic History Chronicles Vol II (950,-) en c: Mystery of the Stone Kits (712,-).
Deze Materialen behoren toe aan de Foundation for the Law of Time.
Er zijn investeringen gedaan in productie materiaal zoals cardridges, papier, transport banden,
nietmachine etc. (1000,-)
De opricht kosten voor de stichting (300,-)
Er zijn ook ‘inkomsten’ gegenereerd uit donatie’s de verkoop van boekjes, kits, kalenders,
lezingen en workshops €1564 via de bank, €1311 per kas. Totaal ontvangen €2875.
Deze inkomsten zijn gegenereerd door de samenwerking van PAN UR, PAN Terra, PAN Orange,
PAN Vrije Wil, PAN Holland.
Verdere uitgave aan verzendkosten, productie kosten, kopeer kosten.
€1556 via de Bank, €1303 per kas. Totaal uitgegeven €2859.
Hiervan is +/- €1300 teruggevoerd naar de bron: de Foundation for the Law of Time in de VS

De Stichting voor de Wet van Tijd: Externe Relaties

Het meest belangrijke contact voor de stichting is dat met de Foundation for the Law of
Time. Vanuit Amerika komen de aanvragen en richtlijnen welke de koers van de nederlandse
stichting bepalen. Het contact verloopt via email, telefoon en post. Hoofdzakelijk wordt er
gecommuniceerd met Jacob Wyatt, hoofd van communicatie voor de Stichting in Amerika waar
Valum Votan de daadwerkelijke voorzitter en presiden is. Je zou deze relatie bijna onder de
noemer “Interne Relaties” kunnen scharen.Een andere relatie is die met het Planetair Artistiek Netwerk of PAN, een autonoom en
Een andere relatie is die met het Planetair Artistiek Netwerk of PAN, een autonoom en
zelforganiserend geheel dat ‘belast’ is met de taak creatieve strategieën ter bevordering van
kalenderverandering uit te voeren. Dit Netwerk, dat het geesteskind is van Valum Votan, wordt
gevoed door de activiteiten van de Foundation for the Law of Time, dat het Netwerk voorziet
van zijn taal en grammatica, zijn doelen en visies, en van educatie materiaal. Hoewel dus te
verwachten valt dat PAN de grootste afnemer zou zijn van de stichting, is dit in Nederland niet
echt het geval. Dit is vooral te wijten aan belangenverstrengelingen. Wanneer het duidelijk
wordt voor PAN dat zij allen geacht worden zelfloos te handelen in een gezonde verhouding met
de Foundation for the Law of Time, dan zal deze externe relatie een grotere rol gaan spelen,
aldus verwacht de stichting.

Stichting voor de Wet van Tijd: Profilering en Promotie

Tot nu toe heeft de Stichting zich zeer bescheiden opgesteld en is nauwlijks naar buiten
getreden. Daar het voor alle bestuursleden een nieuwe rol betekent in hun reeds bestaande
activiteiten met betrekking tot de Wet van Tijd, was het eerste jaar voornamelijk een kwestie van het onderscheid leren maken tussen PAN activiteit en Stichting voor de Wet van Tijd. Nu dit
beeld langzaam maar zeker duidelijk wordt, en de stichting enkele van zijn doelen gerealiseerd
heeft – het vertalen en publiceren van Wet van Tijd bronteksten – wordt er een begin gemaakt
met profilering en promotie.
Dat gebeurt met name door de website: www.lawoftime.org die gelijk is aan de site van de
Foundation. En ook gebeurt de promotie door PAN UR, die de grootste afnemer is van de
stichting en en wiens doelstellingen altijd in het verlengde van de Foundation hebben gelegen.
De raad van bestuur meent dat wanneer de stichting gedegen materialen produceerd, wat
inhoudt een goede vertaling en een hoge kwaliteit van druk en afwerking, dat de beste
profilering en promotie is.

Stichting voor de Wet van Tijd: Beleidkeuze voor de middellange termijn

Het accent van de activiteiten van de stichting heeft tot nu toe gelegen op het produceren van
educatie materiaal. Het is onze wens de activiteiten op middellange termijn uit te breiden met
een aantal projecten.
Het eerste daarvan is het werkbaar maken van de stichting binnen het kader van een
leefgemeenschap. Wanneer wij de premisse van het leven in de nieuwe tijd (en dus los van de
oude tijd) willen toetsen, zullen we de samenwerking moeten aangaan met hen die de tuinen
voorbereidden toen wij de kalender aan het corrigeren waren om de seizoenen te verhelderen.
Er zijn in het afgelopen jaar een aantal samenwerkingverbanden geweest met
leefgemeenschappen waaruit bleek dat dit een levensvatbare en zelfs vruchtbare grond is om
vanuit te werken. In Teuge is de eerste echt grote stap gezet om de visie van de stichting de
mixen met de levenswijze van de zelfvoorzienende tuingemeenschap. Een zeven daagse seminar
over de Wet van Tijd werd gehouden op het landgoed van de leefgemeenschap te Teuge. ’s
Ochtends werden er presentaties m.b.t. de Wet van Tijd gehouden, en ’s middags werd er in
de tuin of aan de woningen gewerkt. Op deze manier werd de uitgestrekte visie van de nieuwe
tijd uitgedrukt in concrete acties, om zo het voorbeeld te leven van een autonome samenleving
georganiseerd op de Wet van Tijd.
Projecten als deze zullen in de toekomst frequenter gaan voorkomen en worden uitgebreid.
Een andere beleidskeuze voor de middellange termijn gaat over de samenwerking met
een drukker in India, die in de gelegenheid is allerhande educatie en promotie materiaal
te produceren tegen een gunstige prijs. Uit eerdere projecten is gebleken dat dit een
vruchtbare samenwerking is, dus hoewel geschaard onder het kopje middellange termijn is het
waarschijnlijk dat deze samenwerking binnen afzienbare tijd zal gaan plaatsvinden.

Stichting voor de Wet van Tijd: Bereikte doelen

Een van de doelen van de stichting voor de Wet van Tijd is het vertalen en publiceren van de
oorspronkelijke werken van Valum Votan. Deze bronteksten vormen de kern van het juiste
begrip van de Wet van Tijd en de 13 manen kalender. We zijn daarom zeer verheugd over de
groeiende lijst van vertalingen en publicaties. De volgende lijst van werken bestaat uit Boeken
welke de Stichting direct kan aanleveren.


Kosmische Geschiedenis Kronieken,
deel 1: Boek van de Troon


Cosmic History Chronicles
Vol II: Book of the Avatar


Kosmische Geschiedenis Kronieken,
Werkboek van Magische Transformatie
Gratis download www.lawoftime.org


Galactische Meditatie


De Tijd Stoppen


Survival Gids naar 2012


Mysterie van de Steen
Handleiding Nederlands
Mysterie Kit op Donatie


Schildpad en Boom


Surfers van de Zuvuya


Zakkalender Jaar voor de Witte Lunaire Tovenaar

Een ander bereikt doel is de creatie van de nederlandse versie van www.lawoftime.org . Deze
website is het officiele communicatie kanaal van de Foundation for the Law of Time, van welke
de Stichting voor de Wet van Tijd een nederlandse uitvoerende tak is.

Stichting voor de Wet van Tijd: Opdragen van verdiensten

Moge door de verdienste van de Stichting voor de Wet van Tijd alle wezens vrij zijn van lijden en volledige verlichting bereiken!

Stichting voor de Wet van Tijd in Nederland
Gildekamp 31/27
6545 KV NIJMEGEN
tel: 024-3778887
e-mail wetvantijd@gmail.com
www.lawoftime.org
Stichting voor de Wet van Tijd: Opdragen van verdiensten

Volver a la página anterior

Inicio | Envia tus reportes | Reportes RAP | Encuentra un nodo RAP | Eventos | Enlaces
©Año Torumenta Resonante (2013)
Fundación para la Ley del Tiempo